Orgány státní správy u nás pohodlně nakoupí na fakturu.

Obchodní podmínky

Vrácení zboží:

adresa skladu pro vrácení objednávek: Rationalfans s.r.o., Brněnská 23, Střelice - 664 47

V rámci maximálního uživatelského komfortu spojeného s nakupováním na Gastrofans.cz jsme zjednodušili proces vracení nevyhovujících produktů následovně:

produkt zašlete v originálním balení zpět na naši adresu skladu. Do balení přiložte číslo objednávky a případně číslo účtu, kam chcete vrátit peníze. Pokud byla objednávka placena přes platební bránu Comgate kartou nebo zrychleným převodem platba bude refundována stejným způsobem zpět přes Comgate. To je celé.

SHRNUTÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK

1.1.  Internetový obchod na adrese http://www.gastrofans.cz provozuje obchodní společnost RationalFans s.r.o., se sídlem Brněnská 846/23, 66447 Střelice, IČO 07353171, zapsaná v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Brně, v oddílu C, vložce 107725, DIČ CZ07353171. Kontaktovat nás můžete na našem e-mailu nebo telefonu.
1.2.  Jakmile odešlete prostřednictvím internetového obchodu vaši objednávku, dojde tím k uzavření smlouvy. Přijetí objednávky a uzavření smlouvy vám potvrdíme e-mailem.
1.3.  Platbu proveďte do 7 dnů od uzavření smlouvy nebo později v závislosti na vybraném způsobu platby.
1.4.  Jako spotřebitel můžete od uzavřené smlouvy kdykoli odstoupit, a to až do uplynutí 14 dnů ode dne převzetí zboží. Od kterých smluv není možné odstoupit, naleznete v plném znění obchodních podmínek. My můžeme odstoupit od uzavřené smlouvy kdykoli, a to až do okamžiku, kdy od nás převezmete zboží. Po odstoupení od smlouvy nám zboží vrátíte včetně případných dárků a bonusů, pokud jsme vám nějaké poskytli, na vaše vlastní náklady, do 14 dnů od odstoupení. Peníze vám vrátíme do 14 dnů od doručení odstoupení, ne však dříve než nám zboží vrátíte nebo prokážete, že nám bylo zboží odesláno.
1.5.  Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění našich povinností plynoucích z uzavřených smluv a na základě vašeho souhlasu v rozsahu specifikovaném obchodními podmínkami.
1.6.  Pokud si v našem internetovém obchodě objednáte hmotné zboží, dojde tím k uzavření kupní smlouvy.
1.7.   Toto zboží dodáváme pouze do následujících států: Česká republika a Slovensko. Jeho vlastníkem se stanete převzetím zboží, ne však dříve, než úplně zaplatíte celkovou cenu. Pokud vám jako spotřebiteli či nepodnikající právnické osobě bude dodáno poškozené zboží, neprodleně nás o tom informujte. V případě, že poškození zjistíte při přebírání zboží, informujete o škodě i přepravce. Pokud vám jako podnikateli bude dodáno poškozené zboží, řešte škodu s přepravcem.
1.8.  Pokud nejste podnikatelem, máte právo do uplynutí 24 měsíců od převzetí zboží, případně ve lhůtě delší, pokud je jinde uvedena, reklamovat vady, které se na zboží vyskytly. Jako podnikatel můžete reklamovat vady, které byly na zboží v okamžiku, kdy na vás přešlo nebezpečí škody, do 6 měsíců, v případě skryté vady do 2 let, od převzetí zboží. Jak přesně zboží reklamovat a co můžete v případě reklamace žádat, naleznete v obchodních podmínkách.

OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1.  Působnost obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky upravují uzavírání smluv mezi námi jako obchodníkem a vámi jako zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu a naše a vaše práva a povinnosti ze smluv vyplývající. Součástí obchodních podmínek jsou i povinně poskytované informace a ustanovení týkající se vašich osobních údajů a jejich zpracování. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 10. 2019.
1.2.  Používané pojmy. V našich obchodních podmínkách používáme následující zkratky:
1.2.1.  My, čímž se rozumí obchodník, tedy obchodní společnost RationalFans s.r.o., se sídlem Brněnská 846/23, 66447 Střelice, IČO 07353171, zapsaná v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Brně, v oddílu C, vložce 107725, DIČ CZ07353171.
1.2.2.  Vy, čímž se rozumí zákazník, tedy druhá smluvní strana odlišná od nás, kterým může být jeden z následujících subjektů:
1.2.2.1.  Spotřebitel, kterým je člověk nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání,
1.2.2.2.  Nepodnikatel, kterým je právnická osoba nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání,
1.2.2.3.  Podnikatel, kterým je člověk nebo právnická osoba jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
1.2.3.  Internetový obchod, tedy naše webové rozhraní nacházející se na webové adrese http://www.gastrofans.cz, ve kterém si můžete prohlédnout naši nabídku a objednat zboží z našeho sortimentu.
1.2.4.  E-mail, tedy elektronická pošta, kterou je možné nás kontaktovat na e-mailové adrese dostupné na webové adrese našeho internetového obchodu.
1.2.5.  Telefon, pomocí kterého je možné nás kontaktovat na telefonním čísle dostupném na webové adrese našeho internetového obchodu.
1.2.6.  Smlouvy, kterými se rozumí kupní smlouvy.
1.3.  Vztah obchodních podmínek ke smlouvě. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluv. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.
1.4.  Vztah smlouvy a obchodních podmínek k právním předpisům. Práva a povinnosti neupravená obchodními podmínkami nebo smlouvou se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v souladu s právními předpisy Evropské unie, zejména směrnicí 2011/83/EU, o právech spotřebitelů a směrnicí 2000/31/ES, o elektronickém obchodu. V případě rozporu obchodních podmínek nebo smlouvy s právním předpisem, nejedná-li se o záležitost, kterou lze ujednáním upravit odchylně, má přednost právní předpis.
1.5.  Oddělitelnost ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání. Pokud se některé z ustanovení obchodních podmínek nebo smluvních ujednání stane neplatným, neúčinným nebo se k němu nebude přihlížet, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání.
1.6.  Vztahy s mezinárodním prvkem. Právní poměry mezi námi a vámi se v případě přítomnosti mezinárodního prvku řídí českým právem a k řešení případných sporů jsou příslušné české soudy. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva) se nepoužije.
1.7.  Způsoby řešení stížností. Případné stížnosti a spory mezi vámi a námi je možné řešit
1.7.1.  mimosoudně v řízení vedeném Českou obchodní inspekcí (www.coi.cz),
1.7.2.  emailem na e-mailové adrese obchod@gastrofans.cz,
1.7.3.  telefonicky na našem telefonním čísle.
1.8.  Dozorové orgány. Nad naší činností provádí kontrolu a dozor státní orgány České republiky, na které je možné se v souladu právními předpisy, které upravují jejich působnost a pravomoci, obracet se svými podněty. Orgány státního dozoru jsou zejména:
1.8.1.  Česká obchodní inspekce,
1.8.2.  živnostenské úřady,
1.8.3.  Úřad pro ochranu osobní údajů,
1.8.4.  krajské hygienické stanice.

OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ A UZAVÍRÁNÍ SMLUV

2.1.  Objednání zboží. Zboží v našem internetovém obchodě je možné objednat si tak, že nabídku na uzavření smlouvy, kterou je vystavení zboží v internetovém obchodě, přijmete prostřednictvím:
2.1.1.  internetového obchodu.
Přijetí naší nabídky s dodatkem či odchylkou není možné a považuje se za protinabídku z vaší strany.
2.2.  Objednání zboží prostřednictvím internetu. Objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu provedete vybráním nabízeného zboží v požadovaném množství, jakosti a provedení, vložením zboží do virtuálního košíku, vyplněním požadovaných údajů, zvolením způsobu dodání zboží a platby a odesláním vaší objednávky pomocí tlačítka „Dokončit objednávku“, čímž dojde k uzavření smlouvy. Před odesláním objednávky vám bude umožněno zkontrolovat a případně i změnit zadané údaje.
2.3.  Potvrzení přijetí objednávky. Úspěšné přijetí vaší objednávky a uzavření smlouvy vám potvrdíme na vaši e-mailovou adresu zasláním e-mailové zprávy, jejíž součástí bude:
2.3.1.  potvrzení o uzavření smlouvy a jejím obsahu.
V případě neúplnosti nebo nesprávnosti objednávky vás vyzveme k jejímu doplnění nebo vás upozorníme na nemožnost uzavření smlouvy.
2.4.  Jazyk a uchovávání smlouvy. Smlouvy se uzavírají v českém jazyce. Uzavřené smlouvy ukládáme pro vlastní potřebu, přístup k nim není možný.

UZAVŘENÉ SMLOUVY A JEJICH OBSAH

3.1.  Změna a zrušení smlouvy. Uzavřené smlouvy není možné jednostranně měnit či rušit; činit tak lze pouze na základě vzájemné dohody, případně pokud tak stanoví právní předpis nebo obchodní podmínky.
3.2.  Obsah kupní smlouvy. Na základě uzavřené kupní smlouvy jsme povinni dodat vám ujednaným způsobem objednané hmotné zboží a poskytnout případné ujednané služby a vy jste povinni si zboží převzít a zaplatit nám celkovou cenu, která je tvořena cenou objednaného zboží, cenou platby, cenou dodání zboží a cenou případných dalších objednaných služeb.
3.3.  Ochrana duševního vlastnictví. Pokud vám na základě smlouvy dodáváme zboží, které je chráněno právy duševního vlastnictví (zejména autorská díla, ochranné známky, průmyslové vzory, patenty a užitné vzory), není součástí smlouvy licence opravňující vykonávat práva duševního vlastnictví. Zboží chráněné autorským právem nesmíte jako fyzická osoba užívat jinak než pro osobní potřebu a jako právnická jinak než pro svou vlastní vnitřní potřebu, zejména nejste oprávněni zboží rozmnožovat, dále prodávat, pronajímat nebo jinak zpřístupňovat třetím osobám.
3.4.  Slevy a reklamní akce. Pro slevové či jiné marketingové akce platí, že pokud není stanoveno jinak, nelze jednotlivé poskytované slevy a jiné výhody kombinovat.
3.5.  Dárky a bonusy. Pokud vám byly v rámci smlouvy poskytnuty dárky či jiné bonusy, je existence darovací smlouvy závislá na existenci smlouvy hlavní, a darovací smlouva je uzavřena s rozvazovací podmínkou zrušení darovací smlouvy v případě zániku smlouvy hlavní.
3.6.  Slevové kupony a dárkové poukazy. Slevový kupony a dárkové poukazy je možné uplatnit za ujednaných podmínek nebo za podmínek uvedených na kuponu nebo poukazu.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.  Způsoby platby. Celkovou cenu je možné uhradit těmito způsoby:
4.1.1.  předem bezhotovostně převodem na náš účet, který bude specifikován v rámci objednávky.
4.2.  Doba pro zaplacení. Celkovou cenu jste povinni uhradit před dodáním zboží a to podle ujednaného způsobu platby. Pokud má být celková cena uhrazena před dodáním zboží, jste povinni ji uhradit do 7 dnů od uzavření smlouvy. Pokud je celková cena hrazena prostřednictvím poskytovatele platební služeb, je celková cena uhrazena připsáním peněžité částky na náš účet u poskytovatele platebních služeb.
4.3.  Placení prostřednictvím úvěru. V případě, že je sjednáno placení celkové ceny prostřednictvím úvěru nebo jiného finančního produktu na základě smlouvy s poskytovatelem finančních služeb, řídí se tento poměr také smlouvou a podmínkami poskytovatele finančního produktu.

DODACÍ PODMÍNKY

5.1.  Způsoby dodání. Způsoby dodání, které můžete využít, naleznete na odpovídající stránce v našem internetovém obchodě.
5.2.  Omezení dodávání zboží. Zboží dodáváme pouze do těchto států:
5.2.1.  Česká republika,
5.2.2.  Slovensko.
5.3.  Nabytí vlastnického práva. Vlastníkem zboží, které vám dodáme, se stanete převzetím zboží, ne však dříve, než úplně zaplatíte celkovou cenu.
5.4.  Doba pro dodání. Ujednaná doba pro dodání zboží běží od uzavření smlouvy. Pokud má být celková cena uhrazena před dodáním zboží, běží doba pro dodání zboží až od uhrazení celkové ceny. Zboží bude v této době dodáno na místo určení. Pokud nejste spotřebitelem a zboží má být do místa určení dodáno pomocí přepravce, bude zboží v této době předáno přepravci.
5.5.  Převzetí zboží. Zboží jste povinni převzít v ujednané době a na ujednaném místě v závislosti na způsobu dodání. Pokud má být zboží dodáno pomocí přepravce, jste povinni jej převzít při dodání do místa určení. Pokud zboží nepřevezmete, vznikne nám právo od smlouvy odstoupit, právo na zaplacení nákladů spojených s dodáním zboží, pokud nebyly uhrazeny před dodáním zboží, a právo zaplacení odměny za uskladnění za dobu uskladnění zboží, která končí v okamžiku, kdy zboží převezmete, odstoupíte od smlouvy nebo od smlouvy odstoupíme my. Odměna za uskladnění činí 10 Kč za den, její celková výše však nesmí převyšovat cenu uskladněného zboží. Pokud vám zboží budeme poté, co jej nepřevezmete, dodávat opakovaně, máme právo na úhradu nákladů spojených s opakovaným dodáváním.
5.6.  Škoda na zboží při přepravě spotřebiteli nebo nepodnikateli. Pokud jste spotřebitelem nebo nepodnikatelem, přechází na vás nebezpečí škody na zboží převzetím zboží. V případě, že vám zboží bude dodáno poškozené, jste povinni nás o škodě neprodleně informovat a to nejlépe:
5.6.1.  emailem na emailové adrese obchod@gastrofans.cz,
5.6.2.  telefonicky na našem telefonním čísle.
V případě, že poškození zásilky zjistíte již při přebírání zboží, jste povinni o poškození informovat nejen nás, ale i přepravce při přebírání zboží. O rozbalení poškozené zásilky před jejím převzetím můžete požádat přepravce a v případě, že zjistíte, že zboží bylo poškozeno, nejste povinni jej od přepravce převzít.
5.7.  Škoda na zboží při přepravě podnikateli. Pokud jste podnikatelem a zboží má být dodáno pomocí přepravce, přechází na vás nebezpečí škody na zboží předáním zboží přepravci. Pokud dojde ke škodě na zboží po přechodu nebezpečí škody, neodpovídáme za ni a škoda na zboží nemá vliv na vaši povinnost uhradit celkovou cenu a povinnost zboží převzít. V případě, že vám zboží bude dodáno poškozené, jste povinni neprodleně reklamovat poškození zboží u přepravce.
5.8.  Balení zboží. Pokud nebude ujednáno jinak, bude zboží zabaleno způsobem vhodným pro jeho uchování a ochranu.

PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1.  Obecně o odstoupení od smlouvy. Odstoupením od uzavřené smlouvy se smlouva od počátku ruší a strany jsou povinny vrátit si vše, co na základě zrušené smlouvy poskytly. Odstoupením od smlouvy se ruší i na ní závislá smlouva darovací. Právo odstoupit od smlouvy je možné využít za podmínek, které jsou stanoveny v obchodních podmínkách, nebo pokud tak stanoví právní předpisy.
6.2.  Naše právo odstoupit od smlouvy. My máme právo odstoupit od uzavřené smlouvy kdykoli od dne uzavření smlouvy do okamžiku, kdy od nás převezmete zboží, a to z důvodů:
6.2.1.  vyčerpání zásob objednaného zboží,
6.2.2.  nepřevzetí zboží při jeho dodání,
6.2.3.  zneužití objednávkového systému našeho internetového obchodu,
6.2.4.  uvedení chybných údajů při objednávání zboží,
6.2.5.  objednání zboží za cenu výrazně nižší než cenu obvyklou, pokud bylo zboží za tuto cenu nabízeno v důsledku omylu či chyby našeho internetového obchodu,
6.2.6.  dalších hodných zvláštního zřetele.
6.3.  Zákonné právo spotřebitele odstoupit od smlouvy. Pokud jste spotřebitelem, máte právo odstoupit od uzavřené smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne
6.3.1.  převzetí zboží, pokud jde o kupní smlouvu,
6.3.2.  převzetí poslední dodávky zboží, pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
6.3.3.  převzetí první dodávky zboží, pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží,
6.3.4.  uzavření smlouvy, pokud jde o jinou smlouvu.
6.4.  Nemožnost odstoupení od smlouvy. Právo odstoupit od smlouvy nemáte u smluv:
6.4.1.  o dodávce zboží, které bylo upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši osobu,
6.4.2.  o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
6.4.3.  o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
6.4.4.  o poskytování služeb, jestliže byly splněny s vaším předchozím souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
6.4.5.  dalších, pokud tak stanoví právní předpis.
6.5.  Způsob odstoupení od smlouvy. Pokud vám vzniklo právo na odstoupení od smlouvy a chcete od smlouvy odstoupit, můžete tak učinit formou jednostranného právního jednání, které nám doručíte, nejlépe pak
6.5.1.  vyplněním vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou obchodních podmínek a jeho odesláním
6.5.1.1.  e-mailem na e-mailovou adresu obchod@gastrofans.cz;
6.6.  Zachování lhůty. Pokud jste spotřebitelem, pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, pokud nám odstoupení odešlete v poslední den lhůty určené pro odstoupení od smlouvy.
6.7.  Vrácení zboží po odstoupení od smlouvy. Odstoupíte-li od smlouvy, jste povinni nám zboží na vaše vlastní náklady vrátit nejlépe současně s odstoupením od smlouvy, nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení a to nejlépe
6.7.1.  odesláním zboží na adresu našeho sídla,
6.7.2.  osobně v kterékoli naší provozovně.
Zboží nám musíte vrátit nepoškozené, neznečištěné, neopotřebené a nejevící známky užívání, včetně veškerého příslušenství a dokumentace, pokud možno v původním obalu. Zároveň jste povinni vrátit nám i veškeré dárky a bonusy, které jste obdrželi na základě zrušené smlouvy.
6.8.  Vrácení peněz po odstoupení od smlouvy. Pokud jako spotřebitel odstoupíte od smlouvy, zaplacené peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy, ne však dříve než nám zboží vrátíte nebo prokážete, že nám bylo zboží odesláno. Zaplacené náklady na dodání zboží vám vrátíme pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu srovnatelnému způsobu dodání, který nabízíme. Pokud dojde ke snížení hodnoty vraceného zboží v důsledku nakládání s ním jinak, než jak je nutné k obeznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností, bude vracená částka ponížena o částku, o kterou se hodnota zboží snížila. Peněžní prostředky vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je od vás přijali, případně jiným způsobem, na kterém se dohodneme, pokud vám tím nevzniknou další náklady.

REKLAMACE VAD ZBOŽÍ SPOTŘEBITELEM A NEPODNIKATELEM

7.1.  Působnost. Tato část obchodních podmínek se na vás vztahuje pouze v případě, že jste spotřebitelem nebo nepodnikatelem, a upravuje naši odpovědnost za vady zboží.
7.2.  Záruční doba. Záruční doba je 24 měsíců, u použitého zboží 12 měsíců, od převzetí zboží.
7.3.  Naše odpovědnost za vady zboží. Odpovídáme vám za to, že zboží při převzetí a v záruční době nemá vady. Zejména odpovídáme za to, že zboží
7.3.1.  má vlastnosti, které jsme si ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které jsme my nebo výrobce popsali nebo které jste mohli s ohledem na povahu zboží a na základě prováděné reklamy očekávat,
7.3.2.  se hodí k účelu, který pro jeho použití uvádíme nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
7.3.3.  odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
7.3.4.  je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
7.3.5.  vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.4.  Prodloužená záruka za jakost. Pokud je na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží, v reklamě nebo ve smlouvě uvedena doba, po kterou lze zboží nebo jeho část použít a která je delší než záruční doba, odpovídáme vám po uplynutí záruční doby za to, že do uplynutí uvedené doby
7.4.1.  budou zboží nebo jeho část způsobilé k použití pro svůj obvyklý účel,
7.4.2.  si zboží nebo jeho část zachovají své obvyklé vlastnosti.
Doba prodloužené záruky za jakost počíná běžet současně se záruční dobou. Prodlouženou záruku za jakost poskytujeme pouze na některé zboží, pokud je její doba u zboží uvedena způsoby uvedenými výše.
7.5.  Omezení odpovědnosti. Neodpovídáme vám
7.5.1.  u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
7.5.2.  za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
7.5.3.  u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí,
7.5.4.  za vady zboží, vyplývá-li to, zejména u zboží zuživatelného a podléhajícího rychlé zkáze, z jeho povahy,
7.5.5.  pokud jste před převzetím zboží věděli, že zboží má vadu,
7.5.6.  pokud jste vadu sami způsobili.
7.6.  Doba pro uplatnění práva. Zboží jste povinni si co nejdříve prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Vaše právo z odpovědnosti za vady zboží jste povinni u nás uplatnit bez zbytečného odkladu, co nejdříve poté, co budete moci vady zjistit, a to v záruční době nebo době prodloužené záruky za jakost. V opačném případě vaše právo z odpovědnosti za vady zboží zaniká a nebude vám přiznáno.
7.7.  Vaše práva při výskytu vady zboží. Má-li zboží vadu, máte právo:
7.7.1.  na bezplatné odstranění vady,
7.7.2.  pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, na dodání nového zboží bez vad, pokud se však vada týká pouze součásti zboží, můžete požadovat jen výměnu součásti,
7.7.3.  není-li možné odstranění vady ani výměna zboží či jeho součásti, odstoupit od smlouvy,
7.7.4.  na přiměřenou slevu z kupní ceny.
7.8.  Vaše práva při výskytu vady použitého zboží. Má-li zboží prodávané s vadou nebo zboží prodávané jako použité vadu, máte právo:
7.8.1.  na bezplatné odstranění vady,
7.8.2.  na přiměřenou slevu z kupní ceny,
7.8.3.  není-li možné odstranění vady ani sleva z kupní ceny, odstoupit od smlouvy.
7.9.  Vaše práva při opakovaném nebo vícenásobném výskytu vady zboží. Pokud nemůžete zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt téže vady po opravě nebo pro větší počet vad, máte dle své volby právo:
7.9.1.  na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti, to však neplatí u zboží prodávaného s vadou nebo u zboží použitého,
7.9.2.  na přiměřenou slevu z kupní ceny,
7.9.3.  odstoupit od smlouvy.
Za opakovaný výskyt vady se považuje, pokud se na věci vyskytne stejná vada po jejích alespoň dvou předchozích opravách. Za větší počet vad se považuje současný výskyt alespoň tří vad, z nichž každá samostatně brání užívání zboží.
7.10.  Nemožnost požadovat odstoupení od smlouvy a dodání nového zboží. Nemůžete-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jste jej obdrželi, nemůžete odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží. To neplatí,
7.10.1.  došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
7.10.2.  použili-li jste zboží ještě před objevením vady,
7.10.3.  nezpůsobili-li jste nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
7.10.4.  prodali-li jste zboží ještě před objevením vady, spotřebovali-li jste ho, anebo pozměnili-li jste zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám to, co ještě vrátit můžete, a ve zbytku nám poskytnete náhradu do výše, v níž jste měli z použití zboží prospěch.
7.11.  Způsob reklamace. V případě, že chcete uplatnit své právo z odpovědnosti za vady, můžete tak učinit nejlépe:
7.11.1.  odesláním zboží na adresu našeho sídla,
7.11.2.  osobně v kterékoli naší provozovně,
7.11.3.  pokud je v záručním listě či jiném dokladu, na obalu zboží nebo v našem internetovém obchodě uvedena jiná osoba určená k uplatnění odpovědnosti za vady, u této osoby.
7.12.  Náležitosti reklamace. Zboží je třeba nám předat ve stavu, který umožní posouzení oprávněnosti reklamace, zejména není možné zboží předat nepřiměřeně znečištěné. Při reklamaci je třeba:
7.12.1.  doložit, že zboží bylo zakoupeno u nás,
7.12.2.  sdělit, jakou vadu zboží reklamujete a jakým způsobem žádáte, aby byla reklamace vyřízena. Požadovaný způsob vyřízení reklamace není možné následně bez našeho souhlasu měnit.
7.13.  Vyřízení reklamace. Pokud jste spotřebitelem, vaše reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud jste nepodnikatelem, vaše reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 45 dnů. O vyřízení reklamace budete v této lhůtě vyrozuměni a zboží vám bude vráceno stejným způsobem, jako nám bylo při uplatnění reklamace předáno. V případě, že reklamace nebude vyřízena včas, máte právo od smlouvy odstoupit. Pokud bude vaše reklamace uznána, záruční doba a doba prodloužené záruky za jakost se prodlužuje o dobu, kterou nám vyřízení vaší reklamace trvalo.
7.14.  Náhrada nákladů reklamace. V případě, že bude vaše reklamace uznána, máte právo na náhradu nutných nákladů, které byly při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží účelně vynaloženy. V případě, že reklamace bude zamítnuta, máme právo na náhradu nutných nákladů, které nám vzniknou vracením vašeho zboží.
7.15.  Potvrzení o reklamaci. Při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

REKLAMACE VAD ZBOŽÍ PODNIKATELEM

8.1.  Působnost. Tato část obchodních podmínek se na vás vztahuje pouze v případě, že jste podnikatelem, a upravuje naši odpovědnost za vady zboží.
8.2.  Naše odpovědnost za vady zboží. Zboží vám dodáme v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nebudou-li jakost a provedení ujednány, dodáme vám zboží v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Pokud bude množství určeno jen přibližně, přesné množství určíme my. V případě, že zboží bude při přechodu nebezpečí škody na vás mít vadu, odpovídáme za ni. To neplatí v případě, že půjde o vadu, kterou lze s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.
8.3.  Nadstandardní záruka pro podnikatele. Nadstandardní záruku za jakost neposkytujeme a za vady zboží, které se vyskytnou na zboží po přechodu nebezpečí škody na vás, neodpovídáme.
8.4.  Omezení odpovědnosti. Neodpovídáme vám
8.4.1.  u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
8.4.2.  za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
8.4.3.  u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí,
8.4.4.  za vady zboží, vyplývá-li to, zejména u zboží zuživatelného a podléhajícího rychlé zkáze, z jeho povahy,
8.4.5.  za vady zboží, pokud jste o nich před převzetím zboží věděli,
8.4.6.  za vady zboží, pokud jste je sami způsobili.
8.5.  Doba pro uplatnění práva. Zboží jste povinni si co nejdříve prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Vaše právo z odpovědnosti za vady zboží jste povinni u nás uplatnit bez zbytečného odkladu, co nejdříve poté, co budete moci vady zjistit. Nejpozději je možné právo uplatnit do 6 měsíců, v případě skryté vady do 2 let, od dne kdy, vám zboží dodáme. V opačném případě vaše právo z odpovědnosti za vady zboží zaniká a nebude vám přiznáno.
8.6.  Vaše práva při podstatném porušení smlouvy. Bude-li vada znamenat podstatné porušení smlouvy, máte právo:
8.6.1.  na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
8.6.2.  na odstranění vady opravou zboží,
8.6.3.  na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
8.6.4.  odstoupit od smlouvy.
Za podstatné porušení smlouvy se považuje dodání zboží s takovou vadou, o které jsme museli již v okamžiku uzavření smlouvy vědět, že pokud byste ji předvídali, smlouvu byste s námi neuzavřeli; v ostatních případech se porušení smlouvy považuje za nepodstatné. Pokud nám zvolené právo neoznámíte, máte práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
8.7.  Vaše práva při nepodstatném porušení smlouvy. Bude-li vada nepodstatným porušením smlouvy, máte právo:
8.7.1.  na odstranění vady,
8.7.2.  na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Pokud nám zvolené právo neoznámíte, můžeme vadu odstranit opravou zboží, dodáním nového zboží nebo dodáním toho, co jsme vám nedodali. Zvolené právo nemůžete později změnit bez našeho souhlasu.
8.8.  Nemožnost požadovat odstoupení od smlouvy a dodání nového zboží. Nemůžete-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jste jej obdrželi, nemůžete odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží. To neplatí,
8.8.1.  došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
8.8.2.  použili-li jste zboží ještě před objevením vady,
8.8.3.  nezpůsobili-li jste nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
8.8.4.  prodali-li jste zboží ještě před objevením vady, spotřebovali-li jste ho, anebo pozměnili-li jste zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám to, co ještě vrátit můžete, a ve zbytku nám poskytnete náhradu do výše, v níž jste měli z použití zboží prospěch.
8.9.  Způsob reklamace. V případě, že chcete uplatnit své právo z odpovědnosti za vady, můžete tak učinit:
8.9.1.  odesláním zboží na adresu našeho sídla,
8.9.2.  osobně v kterékoli naší provozovně,
8.9.3.  pokud je v záručním listě či jiném dokladu, na obalu zboží nebo v našem internetovém obchodě uvedena jiná osoba určená k uplatnění odpovědnosti za vady, u této osoby.
8.10.  Náležitosti reklamace. Zboží je třeba nám předat ve stavu, který umožní posouzení oprávněnosti reklamace, zejména není možné zboží předat nepřiměřeně znečištěné. Při reklamaci je třeba:
8.10.1.  doložit, že zboží bylo zakoupeno u nás,
8.10.2.  sdělit, jakou vadu zboží reklamujete a jakým způsobem žádáte, aby byla reklamace vyřízena. Požadovaný způsob vyřízení reklamace není možné následně bez našeho souhlasu měnit.
8.11.  Vyřízení reklamace. Vaše reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 45 dnů. Zboží vám bude vráceno stejným způsobem, jako nám bylo při uplatnění reklamace předáno. Pokud bude vaše reklamace uznána, doba pro uplatnění vašich práv z odpovědnosti za vady se prodlužuje o dobu, kterou nám vyřízení vaší reklamace trvalo.
8.12.  Náhrada nákladů reklamace. V případě, že bude vaše reklamace uznána, máte právo na náhradu nutných nákladů, které byly při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží účelně vynaloženy. V případě, že reklamace bude zamítnuta, máme právo na náhradu nutných nákladů, které nám vzniknou vracením vašeho zboží.

OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.  Právní úprava. Veškeré zpracování osobních údajů probíhá v souladu obecným nařízením Evropské unie č. 2016/679, o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).
9.2.  Zpracování osobních údajů pro plnění smlouvy a v souvislosti s uzavíranými smlouvami. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě a za účelem plnění našich povinností plynoucích ze smluv uzavřených mezi námi a vámi a pro uzavírání těchto smluv. Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k vyřízení objednávek a reklamací. V rámci těchto činností mohou být vaše osobní údaje zpřístupňovány dalším subjektům (zejména našim dodavatelům podílejícím se na plnění smlouvy a provozovatelům platebních systémů). Na základě smlouvy zpracováváme vaše osobní údaje také při vedení uživatelských účtů v našem internetovém obchodě a to po celou dobu existence uživatelského účtu.
9.3.  Zpracování osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení. Vaše osobní údaje zpracováváme také za účelem dalšího nabízení našeho zboží a služeb prostřednictvím obchodních sdělení na základě našeho oprávněného zájmu, ledaže jste toto zasílání odmítli.
9.4.  Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, a to po dobu trvání promlčecí doby a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě soudních a jiných řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení.
9.5.  Zpracování osobních údajů na základě souhlasu. Osobní údaje v rozsahu a způsobem, který by vyžadovalo váš souhlas, nezpracováváme.
9.6.  Zpracování osobních údajů pro plnění našich právních povinností. Vaše osobní údaje zpracováváme i pro účely a na základě plnění našich zákonných povinností spojených zejm. s vedením účetnictví a poskytováním informací orgánům veřejné moci.
9.7.  Rozsah zpracování osobních údajů. Osobními údaji, které zpracováváme, jsou:
9.7.1.  jméno a příjmení,
9.7.2.  adresa,
9.7.3.  e-mailová adresa,
9.7.4.  telefonní číslo,
9.7.5.  identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
9.7.6.  IP adresa,
9.7.7.  údaje o vzájemné komunikaci,
9.7.8.  údaje o objednávkách a transakcích.
9.8.  Použití cookies. Při používání našeho internetového obchodu může docházet k ukládání souborů cookies do vašeho zařízení. Jejich použití můžete kdykoli odmítnout nastavením vašeho zařízení příslušným způsobem.
9.9.  Nesouhlas se zpracováním osobních údajů. Kdykoli můžete vyjádřit svůj nesouhlas se zpracováním vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, stejně jako můžete kdykoli odvolat svůj dřívější souhlas se zpracováním osobních údajů za jiným účelem, ledaže se jedná o zpracovávání za účelem plnění našich povinností plynoucích ze smluv, za účelem plnění našich zákonných povinností či jiným účelem, který plyne z našich oprávněných zájmů.
9.10.  Doba uložení. Osobní údaje ukládáme pouze na dobu nezbytně nutnou pro dosažení účelů uvedených výše. Poté, co účel zpracování pomine, osobní údaje neprodleně zlikvidujeme.
9.11.  Osoby zapojené do zpracování. Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení. Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů. Takovými zpracovateli jsou zejména poskytovatelé IT služeb a další dodavatelé technologií a podpory, provozovatelé marketingových nástrojů a poskytovatelé komunikačních nástrojů.
9.12.  Práva subjektu osobních údajů. Ohledně vašich osobních údajů máte dále právo:
9.12.1.  žádat opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů, takže pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili,
9.12.2.  žádat potvrzení o tom, zda probíhá zpracování, a pakliže probíhá, tak informace týkající se tohoto zpracování v rozsahu stanoveném v čl. 15 GDPR, a dále také kopii zpracovaných údajů, (za další kopie jsme oprávněni účtovat poplatek určený k pokrytí nezbytných nákladů),
9.12.3.  v některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali, nebo využijete svého práva vznést námitku proti zpracování a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme, nebo se ukáže, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Toto právo se nicméně neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti, účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.
9.12.4.  využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné nebo vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl), nebo osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedený účel zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo vznesete námitku proti zpracování a my po dobu, po kterou šetříme, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.
9.12.5.  žádat přenesení osobních údajů v případech zpracování na základě vašeho souhlasu nebo na základě smlouvy,
9.12.6.  vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali. V případě námitky pro marketingovým aktivitám tyto aktivity ukončíme.
9.13.  Právo podat stížnost u dozorového úřadu. V případě, že nabudete přesvědčení, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo z naší strany k porušení GDPR, máte právo se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

DALŠÍ USTANOVENÍ

10.1.  Zpětný odběr. V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech u nás máte možnost při nákupu některých druhů zboží bezplatně odevzdat v místě prodeje stejné množství zboží podobného typu a použití.
 

PŘÍLOHY

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adresát:
RationalFans s.r.o.,
se sídlem Brněnská 846/23, 66447 Střelice,
IČO 07353171,
DIČ CZ07353171
Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:Číslo objednávky (nepovinné, pro rychlejší vyřízení požadavku):Datum objednání (*)/datum obdržení (*):Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:Adresa spotřebitele/spotřebitelů:Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):Datum:(*) Nehodící se škrtněte.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ PŘI PRODEJI POUŽITÉHO A REPASOVANÉHO ZBOŽÍ - BAZAR

 
1. Úvodní ustanovení, předmět úpravy a plnění 
 
1.1. Předmět úpravy. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují právní vztahy vznikající v souvislosti s prodejem zboží na základě dílčích kupních smluv, uzavíraných mezi společností RationalFans s.r.o., se sídlem Střelice, Brněnská 846/23, PSČ 664 47, IČ: 073 53 171, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 107725, jakožto prodávajícím na straně jedné (dále také jako „Prodávající“), a podnikající fyzickou osobou nebo právnickou osobou, jakožto kupujícím na straně druhé (dále také jako „Kupující“; Prodávající a Kupující dále také společně jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“). 
 
1.2. VOP. Nedílnou součástí každé jednotlivé (dílčí) kupní smlouvy, kterou v rámci obchodních vztahů uzavírají Prodávající a Kupující (dále také jako „Smlouva“), budou tyto Všeobecné obchodní podmínky Prodávajícího (dále také jako „VOP“). 
 
1.3. Zboží. Předmětem plnění dle Smlouvy je zboží z aktuální nabídky Prodávajícího, a to zejména použité, popřípadě revidované či repasované potravinářské stroje (dále také jako „Zboží“). 
 
1.4. Platnost a účinnost. Tyto VOP platí a jsou účinné v plném rozsahu, pokud si Prodávající a Kupující nedohodnou v písemné Smlouvě některé podmínky výslovně jinak. Odchylná písemná ujednání Smluvních stran mají přednost před ustanoveními VOP. 
 
2. Uzavření Smlouvy 
 
2.1. Nezávazná nabídka. Veškerá prezentace Zboží Prodávajícího, zejména prostřednictvím internetu, je pouze informativního charakteru a není nabídkou na uzavření kupní Smlouvy. Ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „OZ“), se nepoužije. 
 
2.2. Inzerce Zboží. Webová inzerce na internetových stránkách Prodávajícího či webovém rozhraní inzertních serverů obsahuje informace o Zboží, a to včetně uvedení stručného popisu a ceny Zboží. Cena Zboží neobsahuje náklady spojené s dodáním Zboží a přepravou, které je povinen hradit Kupující.  
 
2.3. Uzavření Smlouvy. Jednotlivé Smlouvy jsou uzavírány na základě písemné objednávky Kupujícího, zaslané zejména formou SMS, telefonicky nebo elektronickou formou (e-mailem). Na základě objednávky Kupujícího obsahující údaje dle čl. 2.5. těchto VOP Prodávající zašle Kupujícímu písemnou nabídku na uzavření Smlouvy (dále také jako „Nabídka“) a sdělí Kupujícímu celkovou kupní cenu, tj. kupní cenu Zboží včetně všech případných souvisejících nákladů (dále také jako „Celková kupní cena“). Písemným potvrzením nabídky Prodávajícího ze strany Kupujícího dochází k uzavření Smlouvy. Nabídka Prodávajícího musí být Kupujícím akceptována nejpozději do 5 dnů od jejího doručení Kupujícímu, přičemž marným uplynutím této lhůty nabídka pozbývá účinnosti. Odpověď Kupujícího s jakoukoliv, i nepatrnou odchylkou, se považuje za novou nabídku na uzavření Smlouvy.  
 
2.4. Obsah Smlouvy. Obsahem Smlouvy je závazek Prodávajícího odevzdat Zboží Kupujícímu a umožnit mu nabýt k němu vlastnické právo a závazek Kupujícího zboží převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu Celkovou kupní cenu Zboží. 
 
2.5. Náležitosti objednávky. Kupující je povinen v písemné objednávce (dále také jako „Objednávka“) uvést vždy minimálně následující údaje: 
a) úplnou identifikaci Kupujícího a jeho doručovací adresu; 
b) identifikaci Zboží, a to zejména prostřednictvím názvu Zboží, jeho typu či jeho označení; 
c) způsob převzetí Zboží (tj. osobní odběr na určeném místě nebo zaslání Zboží Prodávajícím); 
 
2.6. Náležitosti Nabídky. V nabídce zaslané Kupujícímu na základě jeho objednávky dle čl. 2.3. těchto VOP Prodávající uvede zejména tyto údaje: 
a) identifikační údaje Kupujícího; 
b) identifikační údaje Prodávajícího; 
c) Celkovou kupní cenu Zboží a její splatnost; 
d) specifikaci Zboží včetně uvedení případných zjevných vad; 
e) způsob, místo a datum převzetí Zboží (při osobním odběru Zboží); 
f) způsob a předpokládané datum předání Zboží prvnímu dopravci (při zaslání Zboží Kupujícímu); 
g) informaci o tom, že nedílnou součástí nabídky jsou tyto VOP; 
 
Je-li Nabídka označena identifikačním číslem, jsou Smluvní strany povinny jej uvádět na veškerých dokumentech, týkajících se právního vztahu vzniklého ze Smlouvy, zejména na daňových dokladech.  
 
3. Ceny, splatnost 
 
3.1. Kupní cena. Kupující je povinen uhradit Celkovou kupní cenu Zboží ve lhůtě splatnosti uvedené v Nabídce. V případě osobního odběru Zboží hradí Kupující Celkovou kupní cenu Zboží na místě odběru, a to v hotovosti. K Celkové kupní ceně bude připočtena příslušná DPH. 
 
3.2. Záloha. Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn dle svého uvážení požadovat po Kupujícím v rámci Nabídky uhrazení zálohy na úhradu Celkové kupní ceny (dále také jako „Záloha“), a to až do 100 % Celkové kupní ceny. Záloha je splatná na základě Prodávajícím vystavené zálohové faktury do 7 dnů ode dne jejího doručení Kupujícímu. Odsouhlasením Nabídky Kupujícím a/nebo úhradou Zálohy dojde k uzavření Smlouvy. V případě, že Kupující Zálohu řádně a včas neuhradí, je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit. V případě, že Kupující po uzavření Smlouvy a uhrazení Zálohy z jakéhokoliv důvodu Smlouvu zruší, odmítne Zboží převzít, či neuhradí zbývající část Celkové kupní ceny v souladu s čl. 3.3. těchto VOP, je Prodávající oprávněn Smlouvu okamžitě vypovědět bez výpovědní doby a/nebo po Kupujícím požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši odpovídající uhrazené Záloze, přičemž Prodávající je oprávněn Zálohu jednostranně započíst vůči své pohledávce za Kupujícím na úhradu smluvní pokuty. Kupující bere na vědomí, že úhradou smluvní pokuty Kupujícím či započtením Zálohy na smluvní pokutu Prodávajícím není dotčen případný nárok Prodávajícího na náhradu škody či nemajetkové újmy. Prodávající je dále oprávněn Zálohu jednostranně započíst vůči svým dalším pohledávkám za Kupujícím a/nebo ji použít jako náhradu případně vzniklé škody či nemajetkové újmy. Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Prodávající není schopen objednané Zboží Kupujícímu dodat do doby delší než 30 dnů od Objednávky Zboží. V takovém případě je Prodávající povinen uhrazenou Zálohu vrátit Kupujícímu.  
 
3.3. Vyúčtování kupní ceny. Prodávající vyúčtuje Celkovou kupní cenu za Zboží, případně poníženou o uhrazenou Zálohu, Kupujícímu na základě daňového dokladu (faktury) zaslané Kupujícímu. Celková kupní cena je splatná na bankovní účet Prodávajícího, uvedený na faktuře. Není-li splatnost určena jinak v Nabídce, je tato 14 dní od doručení faktury Kupujícímu. Za den úhrady se považuje den, kdy byla částka představující Celkovou kupní cenu Zboží připsána na bankovní účet Prodávajícího. 
 
3.4. Měna. Všechny platby se uskuteční v českých korunách, nebude-li mezi Smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak. DPH bude vždy uvedeno a vyčísleno v českých korunách. 
 
3.5. Důsledky prodlení Kupujícího. V případě, že Kupující neuhradí Celkovou kupní cenu řádně a včas, není Prodávající povinen dodat Zboží Kupujícímu. V případě, že se Kupující dostane do prodlení s úhradou Celkové kupní ceny, vzniká Prodávajícímu nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05% denně z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Prodávající je dále oprávněn v případě prodlení Kupujícího s úhradou Celkové kupní ceny anebo její části po dobu delší než 10 dnů odstoupit od Smlouvy nebo její části. Tímto ustanovením není dotčen nárok Prodávajícího na náhradu újmy mu způsobené.  
 
4. Dodání Zboží, přeprava 
 
4.1. Způsoby dodání Zboží. Prodávající zašle Zboží Kupujícímu na adresu uvedenou v Nabídce případně mu umožní osobní odběr Zboží na místě určeném v Nabídce. 
 
4.2. Zaslání Zboží. Prodávající odešle Zboží Kupujícímu na doručovací adresu uvedenou v Nabídce nejpozději ve lhůtě 5 dnů ode dne, kdy byla Celková kupní cena připsána na bankovní účet Prodávajícího, uvedený na faktuře.  
 
4.3. Osobní odběr Zboží. Prodávající umožní Kupujícímu osobní odběr Zboží na místě určeném v Nabídce, a to do 5 dnů ode dne uzavření Smlouvy. V případě, že Celková kupní cena za Zboží nebude Kupujícím uhrazena v plné výši při jeho převzetí v rámci osobního odběru, je Prodávající oprávněn odepřít Kupujícímu takovéto převzetí Zboží. 
 
4.4. Předčasné dodání. Prodávající je vždy oprávněn dodat Zboží Kupujícímu dle Smlouvy předčasně anebo částečně a Kupující je povinen předčasnou anebo částečnou dodávku Zboží převzít. 
 
4.5. Přeprava. V případě, že Zboží bude doručováno Kupujícímu v rámci přepravy, je Prodávající povinen Zboží zaslat na doručovací adresu Kupujícího, uvedenou v Nabídce. Zboží se považuje za odevzdané Kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě do místa určení.  
 
4.6. Pojištění Zboží. Prodávající není povinen pojistit Zboží proti jeho zničení, poškození, zcizení či ztrátě. 
 
5. Přechod vlastnického práva, nebezpečí škody 
 
5.1. Nabytí vlastnického práva. Vlastnické právo ke Zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem úplného zaplacení Celkové kupní ceny Zboží. V případě uhrazení Zálohy dle čl. 3.2. těchto VOP přechází vlastnické právo ke Zboží z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem předání Zboží. Nabude-li Kupující vlastnické právo před odevzdáním věci, má Prodávající až do odevzdání věci povinnosti schovatele.  
 
5.2. Nebezpečí škody. V případě osobního odběru Zboží přechází na Kupujícího nebezpečí škody na Zboží jeho převzetím. V případě, že Zboží bude přepravováno, přechází nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího okamžikem předání Zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.  
 
6. Vady Zboží 
 
6.1. Povaha Zboží. Kupující bere na vědomí, že Zboží nabízené Prodávajícím je použité.  
 
6.2. Vady Zboží. V případě zjevných vad Zboží upozorní Prodávající Kupujícího na tyto vady v zaslané Nabídce. Prodávající neodpovídá za vady Zboží, odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení, a za případné vady Zboží, na které byl Kupující v době uzavření Smlouvy, zejména pak v Nabídce, upozorněn. Ustanovení  § 2106 a § 2107 OZ se nepoužije. 
 
6.3. Doba pro uplatnění práv z vadného plnění. Smluvní strany se dohodly na zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění na polovinu zákonné doby, tedy na dobu 12 měsíců. 
 
6.4. Zjevné vady. Kupující je povinen prohlédnout si Zboží při jeho převzetí, zejména zkontrolovat, zda dodané Zboží netrpí zjevnými vadami a zda bylo dodáno v deklarované jakosti. V případě zjevných vad Zboží, jiných než těch, na které jej upozornil Prodávající v Nabídce, je Kupující povinen tyto oznámit písemně Prodávajícímu dle čl. 6.5. těchto VOP. Neoznámil-li Kupující vadu Zboží včas, pozbývá práva z vadného plnění ve vztahu k Prodávajícímu. 
 
6.5. Vytknutí vady. Vady Zboží musí Kupující Prodávajícímu vytknout písemně a bezodkladně, nejpozději však do 7 dnů po jejich zjištění, nebo poté, co mohly být při vynaložení dostatečné péče Kupujícím zjištěny.  
 
6.6. Odstranění vady. Má-li Zboží vadu, z níž je Prodávající zavázán, bude vada odstraněna způsobem, který Prodávající označí vzhledem k povaze vady za vhodný nebo účelný, přičemž v případě slevy z Celkové kupní ceny určí Prodávající rovněž výši slevy.  
 
6.7. Ztráta práva z vadného plnění. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.  
 
6.8. Omezení odpovědnosti. Nároky z vad nevzniknou v případě nepodstatných odchylek od dohodnuté jakosti Zboží, nevhodného skladování Zboží, nepatrného omezení použitelnosti Zboží, jeho přirozeného opotřebení nebo škod, které vznikly po přechodu nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího, vlivem špatného nebo nedbalého zacházení se Zbožím, neodborné montáže či instalace, či použití Zboží v rozporu s návodem k obsluze, provozní a technickou příručkou, platnými technickými normami, pokynem Prodávajícího a/nebo technickými listy, nebo na základě zvláštních vnějších vlivů, které nejsou zmíněny ve Smlouvě. Nároky z vad Zboží nevzniknou ani při neodborných zásazích na Zboží nebo při uvedení Zboží do provozu k tomu neurčenou osobou. Nároky Kupujícího z vad Zboží jsou dále vyloučeny i tehdy, pokud vznikly užíváním Zboží v rozporu s jeho povahou či účelem použití. Řádné a odborné zapojení je Kupující povinen prokázat. V případě, že vada byla způsobena shora uvedeným jednáním Kupujícího, má Prodávající právo vyúčtovat Kupujícímu formou daňového dokladu veškeré náklady na servis a přepravu tohoto Zboží. 
 
7. Změna okolností 
 
7.1. Změna okolností. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ. Tím nejsou dotčena práva Prodávajícího vyplývající ze změny okolností v souladu s ustanovením § 1765 a § 1766 OZ. 
 
8. Vyšší moc 
 
8.1. Vyšší moc. Dojde-li k prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží Kupujícímu v důsledku okolností nezaviněných Prodávajícím, tj. všech okolností mimo sféru vlivu Prodávajícího anebo prodlením Kupujícího s dodáním Zboží či jeho části, prodlením smluvního dopravce Prodávajícího s dodáním Zboží či jeho části či porušením povinností třetích osob, není Prodávající v prodlení a doba ke splnění závazku Prodávajícího dle této Smlouvy se prodlužuje o dobu trvání příslušných okolností. Prodávající rovněž v takovém případě neodpovídá za škodu způsobenou v důsledku těchto okolností. 
 
9. Závěrečná ustanovení 
 
9.1. Mlčenlivost. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost ohledně všech informací, které si vzájemně poskytnou při plnění ze Smlouvy, zejména ohledně informací představujících obchodní tajemství. Tato povinnost Smluvních stran trvá i po ukončení Smlouvy. V případě porušení mlčenlivosti, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Nárok Prodávajícího na náhradu škody v plné výši zůstává tímto ustanovením nedotčen. 
 
9.2. Salvátorská klauzule. Jsou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení těchto VOP nebo jednotlivých Smluv neplatná a / nebo neúčinná, nemá to za následek neplatnost a / nebo neúčinnost celých VOP nebo jednotlivých Smluv. Smluvní strany se v takovém případě zavazují, že místo neplatných a / nebo neúčinných ustanovení sjednají takovou úpravu, která se co nejvíce přiblíží účelu, který sledovalo neplatné a/nebo neúčinné ustanovení. 
 
9.3. Rozhodné právo. Veškeré právní vztahy vyplývající z těchto VOP nebo ze Smlouvy uzavřené mezi Smluvními stranami se řídí právem České republiky, zejména pak OZ. 
 
9.4. Rozhodčí doložka. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a těchto VOP, jakož i v souvislosti s nimi, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Strany se dohodly, že místem sudiště je Brno. 
 
9.5. Platnost a účinnost. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.9.2020. Prodávající je oprávněn k jednostranné změně těchto VOP.